6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Muayenehanemizde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK veya Kanun olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve “Kişisel Sağlık verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında yönetmelik” ile ilgili mevzuata uygun olarak; “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İş bu aydınlatma metni, muayenehanemizde tedavi gören hastaları, hasta yakınlarını, çalışan adaylarımızı, ziyaretçileri, tedarikçileri, tedarikçi çalışanlarını ve internet sitemizi kullanan üçüncü kişileri ilgilendirmektedir.

Veri Sorumlusu Unvanı: Bahar Öznur

Adres: “Cinnah Cd. No:24/9, Çankaya Mahallesi, 06690 Çankaya/Ankara”

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Bahar Öznur veya muayenehane” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Muayenehanemizin bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, telefon, mail, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Bahar Öznur ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

“İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca “a,b,c,ç,e ve f” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında; 6. Maddenin 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddenin 3.fıkrası uyarınca Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İlgili kanunun 6. Maddesinin 4. Fıkrasında belirtildiği üzere; Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınmaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz:

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya muayenehane iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

Kimlik:  Ad, Soyad, Doğum Tarihi /Doğum Yeri, Sosyal Kimlik / TC Kimlik, Sigorta Numarası, Cinsiyet, Yaşı, medeni hali, ehliyet bilgisi gibi.
İletişim:  Telefon numarası, Mail adresi, Ev Adresi, İkametgâh, İş adresi, Acil Durumda aranacak kişi bilgileri gibi.
Müşteri İşlem:  Adı, soyadı, unvanı, Vergi Kimlik No, mail adresi, sigorta poliçe numarası, kart/müşteri numarası gibi.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf, ses kaydı, kamera kaydı gibi
Sağlık Bilgileri:  Sigorta Bilgileri (Kurum tarafından yaptırılan Hayat – Sağlık Sigortaları), Sağlık Bilgileri, Engellik Bilgisi, Kan Grubu, Rapor, Medikal Geçmiş, Check-up Sonucu, Konsültasyon Raporu, Ameliyat Bilgileri, Uygulanan Tedavi Yöntemi, Hastalık Türü, İlaç Bilgisi, Tıbbi Değerler, Tahlil – Tetkik Bilgi ve Sonuçları, Muayene tarihi ve saati, yapılan işlem, tanı, karar ve düşünceler, Alerji bilgisi, Laboratuvar sonuçları, hasta şikayeti, fiziki muayene bilgileri, röntgen bilgisi, hastalık türü, hayati tehlike bilgisi, tıbbi sarf malzemesi bilgisi gibi.
Mesleki Deneyim Kurs – sertifikasyon bilgisi, yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi, bilgisayar bilgisi, öğrenim durumu, eğitim kurumu-bölümü bilgisi gibi
İmza Verisi:  İmza, İmza Fotokopisi / Tarama.
Hukuki İşlem Bilgisi: Adli kayıt belgeleri, hukuki işlem bilgisi.

 

Toplanan kişisel verilerinizin işlenme amaçları;

– Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

– Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

– Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

– İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

– Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

– Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

– Talep / Şikayetlerin Takibi

– Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

– Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

– Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

– Çalışan adayı-stajyer -öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi

– Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

– İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

– İş faaliyetlerinin yürütülmesi-denetimi

– İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

– Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

– Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

– Ücret politikasının yürütülmesi

– Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

– Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
– Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

– Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

– Organizasyon ve etkinlik yönetimi
amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sadece gerekli olduğu hallerde;

 • İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği gerçek kişi/ özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve/veya kuruluşları
 • Özel sigorta şirketleri
 • Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler
 • İş ortaklarına aktarılabilmektedir.

 

İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılma Amaçları:

KVKK madde 8 uyarınca kişisel verileriniz; yukarıda hukuki dayanakları açıklandığı üzere,

– Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

– Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

– Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

– İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

– Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

– Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

– Talep / Şikayetlerin Takibi

– Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

– Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

– Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

– Çalışan adayı-stajyer -öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi

– Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

– İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

– İş faaliyetlerinin yürütülmesi-denetimi

– İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

– Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

– Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

– Ücret politikasının yürütülmesi

– Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

– Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

– Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

– Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

– Organizasyon ve etkinlik yönetimi

Amaçlarıyla ve sadece gerekli hallerde aktarılmaktadır.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Muayenehanemiz ve Muayenehanemize bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, muayenehane uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili kişinin Hakları:

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre “Cinnah Cd. No:24/9, Çankaya Mahallesi, 06690 Çankaya / Ankara / Türkiye” adresine yazılı olarak veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected] e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarınızı kullanabilirsiniz.

KVKK’nun 11. maddesine göre ilgili kişi olarak;

 1. Kişisel verinizin veri sorumlusu tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. e) ve f) bentlerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması durumunda itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahipsiniz.

Bahsi geçen bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmek için “Kişisel Verilere İlişkin İlgili Kişi Başvuru Formu” nu doldurarak, başvuru formunda belirtilen usullerden biriyle iletmeniz durumunda talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve her halükârda Kanun’da öngörülen süre içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemin bir maliyeti gerektirmesi halinde veri sorumlusu, Kurul tarafından belirlenen ücreti alabilecektir.

Sizin adınıza 3. kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için sizler tarafından, başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletnameniz bulunmalıdır.

Veri Sorumlusu, başvuruda bulunan kişinin siz olup olmadığını tespit etmek adına sizlerden bilgi talep edebilecek başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, size başvurunuz ile ilgili sorular yöneltebilecektir.

 

“Kişisel Verilere İlişkin İlgili Kişi Başvuru Formu”na buradan ulaşabileceğiniz gibi, muayenehanemizden basılı form şeklinde de talep edebilirsiniz.